Zelftest » Wiki » Mogelijke bijwerkingen Corona vaccins

Mogelijke bijwerkingen Corona vaccins

Ieder medicijn/vaccin kan een bijwerking hebben en dat geldt ook voor de COVID-19 vaccins. Wat de mogelijke bijwerkingen per vaccin zijn lees je hieronder.

Mogelijke bijwerkingen AstraZeneca vaccin

Bijwerkingen zijn vermeld volgens systeem/orgaanklasse van MedDRA. De frequentie van
bijwerkingen wordt gedefinieerd als: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms
(≥ 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000); niet bekend (kan met
de beschikbare gegevens niet worden bepaald); binnen elke systeem/orgaanklasse zijn de
voorkeurstermen gerangschikt naar afnemende frequentie, en vervolgens naar afnemende ernst.

Systeem/orgaanklassen volgens MedDRA Frequentie Bijwerkingen
Bloed- en lymfestelselaandoeningen Soms Lymfadenopathie
Voedings- en stofwisselingsstoornissen Soms Verminderde eetlust
Zenuwstelselaandoeningen Zeer vaak Hoofdpijn
Zenuwstelselaandoeningen Soms Duizeligheid / Slaperigheid
Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak Misselijkheid
Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Overgeven / Diarree
Huid- en onderhuidaandoeningen Soms Hyperhidrose / Pruritus / Rash
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zeer vaak Myalgie / Artralgie
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer vaak Gevoeligheid op de injectieplaats
Pijn op de injectieplaats
Warmte op de injectieplaats
Pruritus op de injectieplaats
Blauwe plek op de injectieplaats (a)
Vermoeidheid
Malaise
Koortsigheid
Koude rillingen
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak Zwelling van de injectieplaats Erytheem op de injectieplaats Koorts (b)

a) Blauwe plek op de injectieplaats waaronder hematoom op de injectieplaats (soms)
b) Gemeten koorts ≥ 38 °C

Bron

 


Mogelijke bijwerkingen Moderna vaccin

Het veiligheidsprofiel dat hieronder is weergegeven, is gebaseerd op gegevens die gegenereerd zijn in
een placebogecontroleerd klinisch onderzoek met 30.351 volwassenen ≥18 jaar.

De gemelde bijwerkingen worden vermeld in overeenstemming met de volgende conventie van
frequentie:

Zeer vaak (≥1/10)
Vaak (≥1/100 tot <1/10)
Soms (≥1/1.000 tot <1/100)
Zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000)
Zeer zelden (<1/10.000)
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Binnen elke frequentiegroep worden de bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.

Systeem/orgaanklassen volgens MedDRA Frequentie Bijwerkingen
Bloed- en lymfestelselaandoeningen Zeer vaak Lymfadenopathie *
Immuunsysteemaandoeningen Niet bekend Anafylaxie / Overgevoeligheid
Zenuwstelselaandoeningen Zeer vaak Hoofdpijn
Zenuwstelselaandoeningen Zelden Acute perifere gelaatsparalyse**
Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak Misselijkheid/braken
Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak Rash
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zeer vaak Myalgie / Artralgie
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer vaak Pijn op de injectieplaats – Vermoeidheid – Koude rillingen – Koorts – zwelling op de injectieplaats
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak Erytheem op de injectieplaats – Urticaria op de injectieplaats -Uitslag op de injectieplaats
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Soms Pruritus op de injectieplaats
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zelden Gezwollen gezicht ***

*Lymfadenopathie is vastgelegd als axillaire lymfadenopathie aan dezelfde kant als de injectieplaats.
** Gedurende de opvolgingsperiode voor veiligheid werd door drie deelnemers in de groep met COVID-19 Vaccine
Moderna en één deelnemer in de placebogroep melding gemaakt van acute perifere gelaatsverlamming. Het begin hiervan bij
de deelnemers in de vaccingroep was 22 dagen, 28 dagen en 32 dagen na dosis 2.
*** Er waren twee ernstige bijwerkingen van zwelling in het gezicht bij ontvangers van het vaccin die in het verleden
dermatologische opvullers hadden gebruikt. Het begin van de zwelling werd gemeld respectievelijk 1 en 2 dagen na de
vaccinatie.

Bron


Mogelijke bijwerkingen BioNTech/Pfizer vaccin

Bijwerkingen die zijn waargenomen tijdens klinische onderzoeken worden hieronder vermeld
overeenkomstig de volgende frequentiecategorieën:
zeer vaak (≥1/10),
vaak (≥1/100, <1/10),
soms (≥1/1.000, <1/100),
zelden (≥1/10.000, <1/1.000),
zeer zelden (<1/10.000),
niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Systeem/orgaanklassen volgens MedDRA Frequentie Bijwerkingen
Bloed- en lymfestelselaandoeningen Soms Lymfadenopathie
Immuunsysteemaandoeningen Niet bekend Anafylaxie; overgevoeligheid
Psychische stoornissen Soms Insomnia
Zenuwstelselaandoeningen Zeer vaak Hoofdpijn
Zenuwstelselaandoeningen Zelden Acute perifere gelaatsparalyse†
Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Nausea
Skeletspierstelselen bindweefselaandoeningen Zeer vaak Artralgie; myalgie
Skeletspierstelselen bindweefselaandoeningen Soms Pijn in extremiteit
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Zeer vaak Injectieplaatspijn; vermoeidheid; koude rillingen; pyrexie*; zwelling van injectieplaats
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak Injectieplaatsroodheid
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Soms Malaise; injectieplaatspruritus

* Een hogere frequentie van pyrexie is waargenomen na de 2e dosis.
† Gedurende de gehele follow-upperiode voor de veiligheid tot heden is acute perifere gelaatsparalyse (of
verlamming) gemeld door vier deelnemers in de groep met het COVID-19-mRNA-vaccin. De
gelaatsparalyse startte op dag 37 na dosis 1 (die deelnemer kreeg dosis 2 niet) en op dag 3, 9 en 48 na
dosis 2. Er zijn geen gevallen van acute perifere gelaatsparalyse (of verlamming) gemeld in de
placebogroep.

Bron


Wanneer je gevaccineerd bent wilt dat niet zeggen dat je het Coronavirus niet meer bij je kunt dragen en andere mensen kunt besmetten. Blijf daarom testen op Corona.